محترمو ورونو او خويندو په ثواب او صدقه جاريه کي برخه واخلي او د قران کريم دا ښکلي تفسير او ترجمه خپلو ملګرو ته واستوي
مننه

Best Android Quran Application in more than 100 languages with audio recitation