محترمو ورونو او خويندو په ثواب او صدقه جاريه کي برخه واخلي او د قران کريم دا ښکلي تفسير او ترجموه او ترجموه او ترجموه واخلي او ترجموه او ترجموه واخلي او ترجموه
مننه

Sesli okuma ile 100'den fazla dilde en iyi Android Kuran Uygulaması