پیوندهای مهم دولتی برای خدمات الکترونیکی در ترکیه

مغازه های مسکونی که نصب خود در آن ها در جمهوری ترکیه ممنوع است